POJ 3258 River Hopscotch 二分

题目链接:http://poj.org/problem?id=3258

题意

给出一条河对岸中n个石子的坐标(加上起点和终点),现在移走m个石子,要求两个石子间的最小值最大,这个最大的最小值

题解

这个一道经典的二分题目,最大化最小值问题。在查找过程中判断一个数是否满足条件的时候,我们可以转化成判断满足这个最小值需要移走的石子数,通过跟给定的石子数进行比较来判断这个数是否满足条件。

代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
using namespace std;
#define INF 0x3f3f3f3f
typedef long long ll;
const int maxn=50005;
int l,n,m;
int d[maxn];
bool judge(int s)
{
int j=0,num=0;
for(int i=1;i<n;i++)
{
if(d[i]-d[j]<s) num++;
else j=i;
}
//cout<<"s:"<<s<<"num:"<<num<<"m:"<<m<<endl;
return num<=m;
}
int fun()
{
int ll=0,rr=l+1;
int mid;
while(ll+1<rr)
{
mid=(ll+rr)>>1;
//cout<<ll<<" "<<rr<<" "<<mid<<endl;
if(judge(mid))
ll=mid;
else
rr=mid;
}
return ll;
}
void solve()
{
while(scanf("%d %d %d",&l,&n,&m)!=EOF)
{
for(int i=1;i<=n;i++)
scanf("%d",&d[i]);
d[0]=0;
d[n+1]=l;
n+=2;
sort(d,d+n);
int ans=fun();
printf("%d\n",ans);
}
}