LeetCode 3Sum & 3Sum Closest 题解

LeetCode 3Sum & 3Sum Closest 题解

3Sum

给出一个数组,找出所有三个数的和为零的组合

题解

最暴力的方法就是枚举所有的三个数的组合,这样的时间复杂度是O(n^3)

另外一种比较优化的方法就是,先排序,枚举第一个数,后面两个数通过双指针确定。因为已经排序好的,后面两个数从两边向中间靠近进行枚举,这一部分的时间复杂度是O(n)。所以整个的时间复杂度就到了O(n^2)

代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
class Solution {
public:
vector<vector<int>> threeSum(vector<int>& nums) {
vector<vector<int>> res;

sort(nums.begin(),nums.end());

int len = nums.size();

for(int i=0;i<len;i++)
{
if(i==0 || nums[i]!=nums[i-1]) // 去重
{
for(int j=i+1,k=len-1;j<k;)
{
if(nums[i]+nums[j]+nums[k] == 0)
{
vector<int> tmp = {nums[i],nums[j],nums[k]};
res.push_back(tmp);
j++;
while(j<k && nums[j]==nums[j-1]) j++;
k=len-1;
}
else if(nums[j]+nums[k]+nums[i]>0)
{
k--;
while(j<k && nums[k]==nums[k+1]) k--;
}
else
{
j++;
while(j<k && nums[j]==nums[j-1]) j++;
}
}
}
}
return res;
}
};

3Sum Closest

题解

方法和上面的题目一样,同样是通过双指针来降低时间复杂度

代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
class Solution {
public:
int threeSumClosest(vector<int>& nums, int target) {
int res = nums[0]+nums[1]+nums[2],len = nums.size();
int minv = abs(res - target);

sort(nums.begin(),nums.end());

for(int i=0;i<len;i++)
{
for(int j=i+1,k=len -1;j<k;)
{
int tmp = abs(nums[i]+nums[j]+nums[k]-target);
if(tmp<minv)
{
minv = tmp;
res = nums[i]+ nums[j] + nums[k];
}
if(nums[i]+nums[j]+nums[k]>=target)
k--;
else
j++;
}
}
return res;
}
};

更多LeetCode题解,欢迎查看我的GitHub项目